Vedtægter DcH Vordingborg

Vedtægter for Danmarks civile hundeførerforening, Vordingborg afdeling.

 

 1. Lokalforeningens navn og hjemsted
  1. Lokalforeningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Vordingborg afdeling.
  2. Foreningens hjemsted er Vordingborg kommune.
 2. Tilknytning
  1. Lokalforeningen er medlem af Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.
  2. Lokalforeningen må ikke handle i strid med Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforenings vedtægter og regler. I øvrigt er lokalforeningen selvbestemmende inden for egne rammer.
 3. Formål
  1. Lokalforeningens formål er at samle hundeinteresserede personer og arbejde på at uddanne det enkelte medlem i at forstå hunde og få glæde ved samarbejde og samvær med sin hund. Foreningen skal formidle trænings- og konkurrencetilbud, der kan give hunde et aktivt og indholdsrigt liv og tilgodese hundenes behov.
    
  2. Det er endvidere lokalforeningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke de i pkt. 3.1 nævnte aktiviteter samt, med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i lokalforeningen og i det lokale samfund.
 1. Medlemmer
  1. Enhver, der vil medvirke til fremme af lokalforeningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i lokalforeningen, såfremt optagelse efter en konkret vurdering af ansøgeren ikke findes i overensstemmelse med lokalforeningens tarv.
    
  2. Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen, således at medlemmet opnår de rettigheder der følger heraf.
    
  3. Udmeldelse skal ske skriftligt til lokalforeningens formand eller kasserer inden kontigentperiodens udløb. Manglende rettidig betaling af kontingent for ny kontigentperiode betragtes som udmeldelse af lokalforeningen.
    
  4. Kontingent til landsforeningen er gældende for 1 år med udgangen af den måned hvor medlemmet er registreret som medlem hos lokalforeningen. Kontingent indbetales jf. faktura løbende udsendt af Landsforeningen. 
    
    Hver kontingentopkrævning dækker de medlemmer, som er indmeldt i lokalforeningen, og som der endnu ikke er opkrævet kontingent for i indeværende kalenderår. 
    Første betaling med forfald d. 1. februar dækker det antal medlemmer, der har indbetalt kontingent i januar, og skal være indbetalt senest 12. februar. 
    
    

Hvis et lokalforeningsmedlem fortryder sit medlemskab inden 3 uger efter indmeldelse, og det fulde kontingent refunderes af lokalforeningen, skal der ikke betales kontingent til Landsforeningen for det medlem. Hvis Landsforeningen har opkrævet kontingent for medlemmet, kan det refunderes efter henvendelse fra lokalforeningen.

 

 1. Kontingent
  1. Kontingentet for lokalforeningens medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for den efterfølgende kontingentperiode. 
    Kontingentet består af to dele: grundkontingent og træningsgebyr. 
    Grundkontingent dækker kontingent til kreds og landsforening, samt grundomkostninger ved medlemskab af lokalforeningen. 
    Træningsgebyr giver adgang til træning i lokalforeningen.

    Bestyrelsen kan fritage eller nedsætte træningsgebyret for visse grupper/personer.

 

 1. Ingen kan deltage i lokalforeningens aktiviteter uden at betale grundkontingent.
   
 2. Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, før forfaldent kontingent (grundkontingent og træningsgebyr) for den pågældende kontingentperiode er betalt. 
   
 3. Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt grundkontingent i denne lokalforening, skal først betale grundkontingent til den nye lokalforening fra næste kontingentperiodes begyndelse. Bestemmelsen gælder kun grundkontingent og ikke eventuelt træningsgebyr.
   
 4. For medlemmer, der træningsmæssigt tillige er tilknyttet andre lokalforeninger, betales der kun for ét medlemskab til landsforeningen og kredsen. Hvis medlemskabet i den betalende lokalforening ophører, bortfalder den træningsmæssige tilknytning til de øvrige lokalforeninger også.
   
 5. Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler, herunder tilbagebetaling af kontingent.
 1. Generalforsamling
  1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar.
    
  2. Indkaldelsen til generalforsamling sker med mindst 3 ugers varsel skriftligt eller pr. mail til alle medlemmer. Derudover kan indkaldelsen ligges på foreningens hjemmeside eller lignende. Indkaldelsen skal indeholde bestyrelsens indstilling til kontingentfastsættelse samt ordlyden af eventuelle forslag.
  1. Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum have følgende punkter:
    Valg af dirigent
  2. Dirigenten foreslår valg af 2 stemmetællere og referent
  3. Beretning af lokalforeningens formand
  4. Regnskabsaflæggelse af lokalforeningens kasserer
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr
  7. Valg af formand (lige år)
  8. Valg af kasserer (ulige år)
  9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) og 1 bestyrelsesmedlem (lige år)
  10. Valg af 2 suppleanter (1-årig)
  11. Valg af 2 revisorer (1-årig)
  12. Valg af 1 revisorsuppleant (1-årig)
  13. Eventuelt
 1. Enhver beslutning træffes med simpelt flertal, medmindre andet er bestemt.
   
 2. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det.
   
 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes/afleveres skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
   
 4. Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle medlemmer af lokalforeningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.
   
 5. Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.
   
 6. Vedtægterne og efterfølgende ændringer skal seneste 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget, sendes til kredsformanden samt landsforeningens forretningsfører. 
 1. Ekstraordinær generalforsamling
  1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom, og samtidig til lokalforeningsformanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet. 
    
  2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamling samt en redegørelse for årsagen til afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.
    
  3. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden 3 uger efter begæringen derom er modtaget. 
 2. Bestyrelsen
  1. Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
  2. Formanden vælges for 2 år (lige år) ad gangen. Kassereren vælges ligeledes for 2 år (ulige år) ad gangen.
  3. Den øvrige bestyrelse vælges således: 2 (ulige år) og 1 (lige år), alle for 2 år ad gangen.
  4. Endvidere vælges der 2 suppleanter og 2 revisorer med 1 suppleant.
  5. Genvalg kan finde sted
  6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
  7. Bestyrelsen har ansvaret for, at der føres et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol for bestyrelsesmøder og beslutninger.
  8. Bestyrelsen har ansvaret for, at hunde og førere ved konkurrence deltager i de klasser, hvor de hører hjemme.
    Bestyrelsen kan eventuelt vedtage kvalifikationskrav.
  9. Foreningen tegnes af formanden og kasseren i foreningen. Er en af disse forhindret tegnes foreningen af formanden eller kasseren og 2 bestyrelsesmedlemmer.
  10. Konkurrencer og opvisninger afholdes når bestyrelsen finder det formålstjenstlig. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddeling af disse foretages af bestyrelsen.
 1. Udgiftsdækning
  1. Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse, evt. diæter, til repræsentation for hundesagens interesse.
 1. Regnskabsår
  1. Foreningens regnskabsår er fra 1. december til 30. november.
    Regnskabet skal føres i en let og overskuelig form, og skal foreligge i revideret stand til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
  2. Bestyrelsen skal sikre, at regnskaber og bilag gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.
 1. Disciplinærsager
  1. Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.
 1. Opløsning
  1. Lokalforeningen kan hverken opløses eller udmeldes af landsforeningen, så længe mindst 5 medlemmer stemmer imod.
    
  2. Opløsning/udmeldelse kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum. Kredsformanden inviteres med til den første generalforsamling med taleret.
    Vedtager første generalforsamling opløsning/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg til varetagelse af daglige opgaver frem til den anden generalforsamling. Kredsformanden har sæde i dette forretningsudvalg.
    Kredsformanden og et medlem af ordensudvalget har adgang til den anden generalforsamling med taleret.
    
  3. I tilfælde af udmeldelse eller udelukkelse af en lokalforening, kan foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logoer.
  4. Eventuel formue skal efter opløsning af lokalforeningen tilfalde Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

 

Vedtaget på Generalforsamlingen d. 8/1-23

 

Nyheder

Sponsorer